riskli yapı tesbiti için lisans belgesi alma şartları

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI TESPİTİ İÇİN LİSANS BELGESİ ALMA ŞARTLARI (TÜZEL KİŞİLER) Kuruluş koşulları: Mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren ve 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış olan tüzel kişiler riskli yapıları tespit etmek üzere Bakanlıkça lisanslandırılabilir. Lisans alma aşamasında istenen belgeler: Lisans belgesi alabilmek için, kuruluşun ortaklarından biri tarafından dilekçe ile Bakanlığa müracaat edilir. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir: a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca İnşaat Mühendisleri Odasınca düzenlenmiş İşyeri Tescil Belgesi (İTB) b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularının son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi c) Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken inşaat mühendisinin (statiker); i. Riskli yapı tespit sorumluluğunu üstleneceğine dair Ek-1’e uygun taahhütnamesi, ii. Diploma veya yerine geçen belgenin aslı veya ibraz edilen aslının idarece tasdiklenmiş diploma sureti, iii. Odaya kayıt belgesi, iv. Noterlikçe tasdikli imza sirküsü v. T.C. Kimlik numarası, vi. Mesleğinde fiilen en az beş yıl çalışmış olması ve bu sürenin en az üç yılında proje hazırlanması veya incelenmesi konularında fiilen görev yaptığını tevsik edici ilgili İdaresince onaylı belgeler (söz konusu projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” de belirtilen yapı sınıflarına dahil olması gereklidir). d) Çalışmaya katılacak jeoloji veya jeofizik mühendisinin (yerbilimci); i. Riskli yapı tespitinde zemin araştırmaları sorumluluğunu üstleneceğine dair Ek-2’ye uygun taahhütnamesi, ii. Diploma veya yerine geçen belgenin aslı veya ibraz edilen aslının idarece tasdiklenmiş diploma sureti, iii. Odaya kayıt belgesi, iv. Noterlikçe tasdikli imza sirküsü v. T.C. Kimlik numarası, vi. Mesleğinde fiilen en az beş yıl çalışmış olması ve bu sürenin en az üç yılında jeolojik-jeoteknik etüdlerde fiilen görev yaptığını tevsik edici ilgili İdaresince onaylı belgeler, vii. Bu hizmetin lisans başvurusunda bulunan kuruluşta istihdam edilen mühendisler vasıtası ile değil de, hizmet satın alınmak suretiyle yapılmak istenilmesi hâlinde, yukarıdaki belgelere ilaveten hizmetinden faydalanılacak ile yapılan hizmet sözleşmesi ve zemin araştırmaları sorumluluğunu üstlenecek mühendisin Ek-3’e uygun taahhütnamesi. EK-1 RİSKLİ YAPI TESPİT SORUMLUSU MÜHENDİSE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) ………………………………………………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren ortağı olduğum / sözleşmeli çalıştığım, …………………………………………………….. unvanlı kuruluşun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapacağı riskli yapı tespitlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, aynı anda bir başka lisanslı kuruluşta görev almayacağımı, Ayrıca anılan lisanslı kuruluştan herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. …../…./20….. Adı-Soyadı Unvanı İmza Adres : Telefon: EK-2 RİSKLİ YAPI TESPİTİNDE ZEMİN ARAŞTIRMALARI SORUMLUSU MÜHENDİSE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ (Lisanslı Kuruluş Bünyesinde Çalışıyorsa) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) ………………………………………………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren ortağı olduğum / sözleşmeli çalıştığım, …………………………………………………….. unvanlı kuruluşun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapacağı riskli yapı tespitlerinde Zemin Araştırmalarına ilişkin çalışmalarda imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, aynı anda bir başka lisanslı kuruluşta görev almayacağımı, Ayrıca anılan lisanslı kuruluştan herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. …../…./20….. Adı-Soyadı Unvanı İmza Adres : Telefon: EK-3 RİSKLİ YAPI TESPİTİNDE ZEMİN ARAŞTIRMALARI SORUMLUSU MÜHENDİSE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ (Lisanslı Kuruluş Bünyesinde Çalışmıyorsa) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) ………………………………………………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren, …………………………………………………….. unvanlı lisanslı kuruluşun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapacağı riskli yapı tespitlerinde, bu kuruluş ile hizmet alımı sözleşmesi yapmış olan ve ortağı olduğum / sözleşmeli çalıştığım …………………………………………………….. unvanlı kuruluş adına Zemin Araştırmalarına ilişkin çalışmalarda imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, Ayrıca anılan zemin araştırma kuruluşundan herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. …../…./20….. Adı-Soyadı Unvanı İmza Adres : Telefon:

Yorum Yaz

Captcha Captcha Reload